Obrazek?
Úvod Kontakty
"Nová škola"

První část historie škol v našem městě končí tragickou událostí 7.5.1945 - zničením školy, o které říkáme, že byla stará. Je paradoxem, že tato školní budova sloužila svému účelu necelých čtyřicet let a tak, které říkáme nová, má za sebou již 61 let.
12.9.1949 byla slavnostně otevřena východní část nové školní budovy a předána svému účelu. Při škole bylo zřízeno tzv. technické středisko - byly vybaveny dílny pro práci se dřevem a kovem, fotolaboratoř, chemická laboratoř a pořízen tkalcovský stav.
V novém východním úseku školy byla 17.5.1950 otevřena mateřská škola s celodenní péčí. V roce 1980 byly oteřeny 4 pavilony nové MŠ.
Při stavbě školy bylo dodatečně zjištěno, že v projektu nebylo pamatováno na větší shromažďovací místnost. Třídy byly většinou pro 30 žáků ( s výjimkou kreslírny a pracovny fyziky). Podařilo se dodatečně získat povolení ke stavbě shromažďovacího sálu, kde mělo být i dětské divadlo. Jelikož v Sedlci ani v Prčici nebyl kulturní sál, byl tento shromažďovací sál přizpůsoben tak, aby mohl sloužit i pro kulturní využití veřejností. Byl slavnostně otevřen 21.2.1953 Jiráskovou Lucernou a byl hojně využíván Ochotnickým spolkem.
Třetí úsek školy byl dokončen v roce 1951. V těchto létech se počet žáků ve škole pohyboval kolem 600 (některé třídy měly i dvě pobočky). Počet žáků ve třídách se však během roku často měnil. Zásluhu na tom měly nově vznikající Státní statky, kde se hodně střídali zaměstnanci s větším počtem dětí.
Rok 1960 přináší mnohé změny v souvislosti s vydáním nové ústavy Podle nového uspořádání krajů a okresů spadáme nově pod okres Benešov.Změny zasahují také školství. Opět je zavedena devítiletá střední škola, která se o rok později přejmenovává na Základní devítiletou školu (ZDŠ). Všichni žáci dostávají od státu zdarma potřebné učebnice a školní potřeby. Definitivně se slučuje poslední třída umístěná v Prčici se školou v Sedlci, protože její budova je přídána nově vzniklé zemědělské učňovské škole. Školní hřiště se přesouvá na západní část budovy, je odděleno od školní zahrady plotem a jeho součástí je i zbudovaná překážková dráha.
Pro zvláštní školu byly dány k dispozici 2 třídy. Pod samostatným řízením pracovaly učitelky od r. 1963 do r. 1997, kdy byla správa přiřazena ZŠ pod názvem speciální třídy.