Obrazek?
Úvod Kontakty
Přijímací řízení na SŠ 2015

Přijímací řízení na SŠ - informace

Dne 1. 1. 2012 nabyla účinnosti novela školského zákona č. 472/2011 Sb., která se týká přijímacího řízení. Jde o zásadní změny, a proto zde uvádíme jejich výčet:
V pátém a devátém ročníku plnění povinné školní docházky nevydává základní škola žákovi výstupní hodnocení.
Pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat 2 přihlášky. Pro 1. kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání konané v rámci jedné střední školy, pokud v jeho rámci ředitel střední školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, nelze zkoušku vykonat ve více různých termínech, ve kterých se přijímací zkouška koná.
Zákon ukládá řediteli střední školy povinnost zveřejnit seznam přijatých a nepřijatých uchazečů o studium do 3 pracovních dnů po ukončení 1. kola přijímacího řízení.
Pokud se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel střední školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ve stanovené lhůtě (tj. 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí) zájem vzdělávat se ve střední škole, může ředitel školy posunout pořadí a přijmout uchazeče, který skončil pod čarou.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.
V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.