Obrazek?
Úvod Kontakty
Projekt EKOSTOPA

Žáci devátého ročníku byli už od října 2012 zapojeni do výukového modulu EKOSTOPA, kde provedli výpočet ekologické stopy školy a připravili projekt na zlepšení ES školy. Výsledek ES naší školy za rok 2011 byl 927,09 gha (globálních hektarů), což je celková plocha biologicky produktivní země a vodní plochy, která je nutná k zajištění provozu školy.
Do projektu se zapojili, aby snížili EKOSTOPU školy a to tím, že sníží spotřebu vody na naší škole. Jak již vyplývá z názvu projektu „Voda není zadarmo“, rozhodli se pro výměnu starých tekoucích sprch, splachovacího zařízení na WC za úspornější a výměnu vodovodních baterií. Tato zařízení se nacházejí v prostorách u tělocvičny a využívají je nejen žáci, ale i jiné organizace v době mimo školní vyučování. Dále navrhli výměnu starých a často kapajících vodovodních baterií v kmenových a odborných učebnách.
Žáci měli možnost požádat o dotaci Občanské sdružení TIMUR (Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj)a podařilo se jim získat dotaci 17 703,- Kč na nákup veškerého zařízení, které do projektu zahrnuli, další výdaje spojené s dopravou a montáží zařízení bude škola hradit sama. V nejbližších dnech by tak mělo dojít k plánované výměně sprch, baterií,…a škola by tak měla ušetřit několik desítek m3 vody.