Obrazek?
Úvod Kontakty
Důležité informace


Většinu informací předávají rodičům učitelky jednotlivých tříd osobně a je možné je vyhledat na nástěnkách v šatně dětí a na webových stránkách školy.

1. Na základě rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ mají rodiče povinnost platit celý školní rok příspěvek na provoz MŠ ve výši 250,- Kč měsíčně - viz Platby příspěvku MŠ
Za pobyt dětí v MŠ o prázdninách a školním volnu se platí předem 10,-Kč za dítě a den.
Při nezaplacení příspěvků a stravného může být dítěti ukončena docházka do MŠ.

2. Stravné:
celodenní: přesnídávka 8 Kč, oběd 19 Kč (OŠD 22 Kč) svačina 6 Kč
polodenní: přesnídávka 8 Kč, oběd 19 Kč (OŠD 22 Kč)
Odhlašování stravy:
pokud dítě nepřijde do MŠ do 8,00h, bude mu strava odhlášena
pokud dítě chybí více dní, je nutné stravu odhlásit telefonicky do ŠJ během dne do 13,30h na následující den
Platby za stravné: - stravné je vybíráno zálohově na měsíc dopředu, za září se platí do 15. 9., dále do konce měsíce na měsíc následující, složenku dostane dítě v MŠ nebo lze částku k úhradě zaslat e-mailem
Telefon ŠJ: 317 834 270
E-mail: jídelna.sedlec@tiscali.cz
Jídelníček je v šatně dětí a na webu školy.
Do MŠ si děti nenosí žádné jídlo a pití.
Podrobné informace jsou v sekci: školní jídelna
Tradicí je přinést ostatním dětem sladkost při narozeninách a svátku /není to povinnost/.
Dopolední svačina: 8,45 hod.
Oběd: 11,45 hod.
Odp.svačina: 14,45 hod.

3. V naší MŠ pracujeme podle Školního vzdělávacího programu "PŘÍRODA OD PODZIMU
DO LÉTA". Osm kvalifikovaných učitelek se snaží pochopit a rozvíjet osobnost každého dítěte v kolektivu přibližně stejně starých dětí. Každé dítě je jiné, ale všechny musí spolu se vstupem do MŠ vyřešit spoustu problémů a úkolů, aby mohly zůstat poprvé delší dobu samy bez rodičů, jinde než doma a přitom byly spokojené a cítily se bezpečně. Seznamte se se Školním řádem naší MŠ (v šatně na nástěnce a na webu školy).
DOMLUVME SE NA VŠEM, CO JE PRO DÍTĚ DŮLEŽITÉ
A TĚŠME SE NA SPOLEČNOU RADOST Z DĚTÍ.