Obrazek?
Úvod Kontakty
Projekty v ZŠ

Informace o projektech v ZŠ

PROJEKTY
Projekty tvoří nedílnou součást základního vzdělávání. Zařazují některá průřezová témata a rozvíjejí kompetence žáků.
Na naší ZŠ v průběhu roku využíváme tyto projekty:

Výchova k zodpovědnému vztahu ke zvířatům
Využití: celoroční projekt pro žáky 1. - 5. ročníku
Obsah: Cílem projektu je v průběhu 1. - 5. ročníku základního vzdělávání seznámit děti se psy jako součástí lidské společnosti, naučit je správnému a odpovědnému přístupu nejen ke psům a ostatním zvířatům, ale také k přírodě a životnímu prostředí obecně. Přináší informace o původu psa, úloze psa v životě člověka, vývoji a výchově psa od štěněte a komunikaci psů.
Žáci pracují na projektu podle potřeby a vhodnosti v různých vyučovacích hodinách (nejčastěji v prvouce, českém jazyce, ale i ve výtvarné výchově či matematice).

RECYKLOHRANÍ - Školní recyklační program
Využití: celoroční dlouhodobý projekt pro žáky 1. - 9. ročníku
Obsah: Jde o školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru elektrozařízení, baterií a akumulátorů, spojený s osvětovou činností v oblasti nakládání s odpady ve školských zařízeních v České republice. Školní recyklační program umožní deklarovat naší škole ekologické myšlení a současně podpoří vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků. Zapojením do tohoto projektu žáci za sběr baterií a elektrozařízení do připravených nádob získávají body, které ve speciálním internetovém obchodě smění za zajímavé odměny z připraveného katalogu. Mohou se také zapojovat do vyhlášených soutěží, plnit různé úkoly.

Projekt Les ve škole - škola v lese
Využití: celoroční dlouhodobý projekt pro žáky 1. - 5. ročníku.
Obsah: Projekt Les ve škole - škola v lese slouží k tomu, aby se děti seznámily co nejzajímavější formou s naším nejrozšířenějším ekosystémem. Výborně se hodí pro mezipředmětovou spolupráci. Projekt se snaží se prohloubit zájem dětí o okolní prostředí a vede je k samostatnému uvažování, získávání informací, jejich třídění, hodnocení a vytváření postojů. Cílem projektu je poskytnout dětem přímý kontakt s přírodou, probudit hlubší zájem o porozumění složitým dějům v lese a v přírodě, prohloubit a upevnit v dětech úctu a lásku nejen k lesu, ale k přírodě jako celku, jehož jsme součástí.

Den Země
Využití: jednodenní projekt pro žáky 1. - 9. ročníků
Obsah: Každý rok je projekt na jiné téma. Propojujeme environmentální výchovu s ostatními výchovami. V rámci Dne Země se snažíme také o spolupráci mezi 1. a 2. stupněm (žáci 2. stupně učí žáky 1. stupně). Někdy spolupracujeme s ekologickými centry (Votice). Většinou Den Země probíhá venku, na stanovištích, v některých letech volíme akci Ukliďte své okolí.

Projekt Zdravé zuby
Využití: projekt pro žáky 1. - 5. ročníku
Obsah: Tento projekt je prvním komplexním preventivním výukovým programem zubního zdraví, určeným k výuce na 1. stupni základních škol v celé ČR. Projekt je tradiční součástí výchovy ke zdraví na I. stupni naší školy. Cílem projektu je zlepšit zubní zdraví u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. Je doporučen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro zařazení do běžné výuky na 1. stupni základních škol. Projekt je každý rok rozšiřován a obohacován.