/pages/02.materska_skola/01.o_materske_skole/foto_druhy.jpeg

V naší MŠ pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Příroda od podzimu do léta“. Osm kvalifikovaných učitelek se snaží pochopit a rozvíjet osobnost každého dítěte v kolektivu přibližně stejně starých dětí. 


Většinu informací předávají rodičům učitelky jednotlivých tříd osobně a je možné je vyhledat na nástěnkách v šatně dětí a na webových stránkách školy v dokumentech. 


Domluvme se na všem, co je pro dítě důležité a těšme se na společnou radost z dětí!více o školce

O mateřské škole

V naší MŠ pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Příroda od podzimu do léta“. Osm kvalifikovaných učitelek se snaží pochopit a rozvíjet osobnost každého dítěte v kolektivu složeného z přibližně stejně starých dětí.

Základní informace

Většinu informací předávají rodičům učitelky jednotlivých tříd osobně, přesto 

je možné základní informace vyhledat na nástěnkách v šatně dětí a na webových stránkách školky v dokumentech. Domluvme se na všem, co 
je pro dítě důležité a těšme se na společnou 

radost z dětí!


Každé dítě je jiné, ale všechny musí spolu se vstupem do MŠ vyřešit spoustu problémů a úkolů, aby mohly zůstat poprvé delší dobu samy bez rodičů, jinde než doma a přitom byly spokojené a cítily se bezpečně. Je proto důležité, aby ještě než rodiče dají své děti do školky seznámili se školním řádem MŠ; najdete jej v šatně na nástěnce a také v dokumentech na webu školy.


Ve školním roce 2015/2016 budou 

v provozu čtyři pavilony mateřské školy 

a děti budou rozděleny podle věkových kategorií do 4 tříd: žlutá třída, oranžová třída, modrá třída a růžová třída. 

Seznamy dětí jednotlivých tříd naleznete 

v dokumentech pro MŠ.


Platba příspěvku MŠ

Na základě rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy mají rodiče povinnost platit 
celý školní rok příspěvek na provoz MŠ. Při nezaplacení příspěvků a stravného může být dítěti ukončena docházka do MŠ.  


Příspěvek na MŠ se platí ve dvou splátkách:
 září – prosinec (do 15.9.) 

a leden - červen 
(do 15.1.). 


Výše poplatku za 1 měsíc činí 250 Kč (včetně dětí s odloženou školní docházkou) a 140 Kč za děti s omezenou docházkou. Za předškolní děti se neplatí. Za pobyt dětí v MŠ o prázdninách se platí předem 65 Kč za každé dítě na týden.


Platbu příspěvku můžete provést převodem na účet ZŠ a MŠ Sedlec-Prčice 

č. 0325893329/0800, variabilní symbol složte z poslední číslice daného roku, čísla


třídy MŠ, do které vaše 
dítě dochází 

a pořadového čísla vašeho dítěte 

v seznamu třídy. Nebo do poznámky uveďte jméno a příjmení  Vašeho dítěte. Platbu můžete takto provést v hotovosti, 

a to v kanceláři základní školy každé ráno 


do 7:45. 


Stravné

V MŠ nabízíme dva druhy stravného: celodenní (tj. přesnídávka za 8 Kč, oběd 

za 19 Kč, kde OŠD činí 22 Kč a svačina za 

6 Kč), nebo polodenní (tj. přesnídávka za 

8 Kč, oběd za 19 Kč, kde OŠD činí 22 Kč). Podrobné informace o stravě naleznete

v sekci jídelna na vlastní stránce základní školy. 


Jídelníček naleznete v šatně dětí a na webu školy na stránce základní školy 

v sekci jídelna. 


Platba stravného je vybírána zálohově na měsíc dopředu (za září se platí do 15. 9.), dále do konce měsíce na měsíc následující, složenku dostane dítě v MŠ nebo lze částku k úhradě zaslat e-mailem. 


Do MŠ si děti nenosí žádné jídlo a pití. Bývá zvykem přinést ostatním dětem sladkost při narozeninách a svátku, ale není to povinnost.


Rekonstrukce MŠ

V červnu 2014 byla úspěšně dokončena rekonstrukce mateřské školy. Objekt mateřské školky ve městě Sedlci-Prčici byl postaven v letech 1978 - 1979 v tzv. akci „Z“ s tím, že budova byla řešena jako montovaná stavba s životností na 20 let. Vzhledem k použitým materiálům 

a povětrnostním podmínkám v lokalitě byl stav objektu více než kritický a docházelo 

k velkým ztrátám energie. 


Město Sedlec-Prčice proto podalo projekt na celkovou rekonstrukci MŠ a získalo finance ze dvou dotačních zdrojů. Jednu dotaci ve výši 5 591 525 Kč přiznala Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, druhou poskytl Krajský úřad Středočeského kraje , a to ve výši 

5 miliónů Kč. Město Sedlec-Prčice se také finančně podílelo. 


Zhotovitelská firma S-B, s.r.o., Sedlčany předala v červenci 2013 první 3 pavilony 

a v srpnu proběhla dílčí kolaudace předané části stavby a od září tato část zrekonstruovaného objektu opět sloužila dětem. 


V následující etapě byly dokončeny další dva pavilony, a to včetně venkovních herních prvků (houpačky, autíčka na pružinách, skluzavka). 


Mateřská škola byla nově moderně zařízena, ve vybavení jsou 2 interaktivní tabule s výukovým softwarem, počítače, televize, přehrávače a mnohé další didaktické pomůcky. Vše slouží ke zkvalitnění předškolního vzdělávání.