/pages/01.zakladni_skola/01.o_skole/dsc_0971-2_1_-2.jpg

Nově zrekonstruovaná budova naší ZŠ se nachází v malebné krajině Českého Meránu na okraji města Sedlec-Prčice. Žáci se vzdělávají podle ŠVP Spolu za poznáním a věděním. Pojďme tedy společně poznávat přírodu, společnost, kamarády, ale také sami sebe!

o škole

O škole

V naší ZŠ pracujeme podle ŠVP Spolu za poznáním a věděním. Výuka 240 žáků probíhá v devíti ročnících. Pedagogický kolektiv je připraven pomoci dětem 

v jejich vzdělávání ve všech oblastech.

Naše škola má moderní technické zázemí. Výuka probíhá v deseti kmenových učebnách, dále škola disponuje odbornými učebnami - 2 počítačové učebny, pracovny s interaktivní tabulí, jazyková učebna, multimediální pracovna, učebna chemie a fyziky s chemickou laboratoří, učebna přírodopisu, výtvarná 

a hudební pracovna a učebna pro ambulantní dyslektický nácvik. Žáci mohou využít i venkovní učebnu. Budova školy zaujme svou nápaditou výzdobou. 

Škola nabízí ideální podmínky pro sport 

a tělovýchovu (dobře vybavená tělocvična, malá tělocvična, posilovna, venkovní sportovní areál) a pro umělecký rozvoj (vlastní kulturní sál, který je nově zrekonstruovaný). Pracovní činnosti, 

ale také zájmové kroužky probíhají 

v nově vybudované cvičné kuchyňce 

a zrenovovaných školních dílnách, dále 

pak na školních pozemcích se skleníkem. Součástí školy je i školní družina, která využívá pro svoji činnost dvě herny.

Žáci tak mají ideální podmínky pro všestranný rozvoj vzdělávání. V rámci ŠVP 

s názvem Spolu za poznáním a věděním se na naší škole zaměřujeme na výuku jazyků, matematiky, informatiky, přírodních věd, praktických činností i sportu. Po vyučování mají žáci možnost navštěvovat celou řadu zájmových kroužků a tím dále rozvíjet své nadání. Škola si váží jakékoli pomoci ze strany rodičů i široké veřejnosti. Oceňuje vzájemnou komunikaci a respekt ve vztazích mezi žáky, učiteli a rodiči. 

Historie

První část historie škol v našem městě končí tragickou událostí 7. 5. 1945 - zničením školy, o které říkáme, že byla stará. Je paradoxem, že tato školní budova sloužila svému účelu necelých čtyřicet let 

a ta, které říkáme nová, má za sebou již 61 let. 12. 9. 1949 byla slavnostně otevřena východní část nové školní budovy 

a předána svému účelu. Při škole bylo zřízeno tzv. technické středisko - byly vybaveny dílny pro práci se dřevem 

a kovem, fotolaboratoř, chemická laboratoř a pořízen tkalcovský stav. 

V novém východním úseku školy byla 

17. 5. 1950 otevřena mateřská škola 

s celodenní péčí. V roce 1980 byly otevřeny 

4 pavilony nové MŠ. Při stavbě školy bylo dodatečně zjištěno, že v projektu nebylo pamatováno na větší shromažďovací místnost. Třídy byly většinou pro 30 žáků

(s výjimkou kreslírny a pracovny fyziky). Podařilo se dodatečně získat povolení ke stavbě shromažďovacího sálu, kde mělo být i dětské divadlo. Jelikož v Sedlci ani 

v Prčici nebyl kulturní sál, byl tento shromažďovací sál přizpůsoben tak, 

aby mohl sloužit i pro kulturní využití veřejnosti. Byl slavnostně otevřen 21. 2. 1953 Jiráskovou Lucernou a byl hojně využíván Ochotnickým spolkem. Třetí úsek školy byl dokončen v roce 1951. V těchto letech se počet žáků ve škole pohyboval kolem 600 (některé třídy měly i dvě pobočky). Počet žáků ve třídách se však během roku často měnil. Zásluhu na tom měly nově vznikající Státní statky, kde se hodně střídali zaměstnanci s větším počtem dětí. Rok 1960 přináší mnohé změny v souvislosti s vydáním nové ústavy. 

Podle nového uspořádání krajů a okresů spadáme nově pod okres Benešov. Změny zasahují také školství. Opět je zavedena devítiletá střední škola, která se o rok později přejmenovává na Základní devítiletou školu (ZDŠ). Všichni žáci dostávají od státu zdarma potřebné učebnice a školní potřeby. Definitivně se slučuje poslední třída umístěná v Prčici se školou v Sedlci, protože její budova je přidána nově vzniklé zemědělské učňovské škole. Školní hřiště se přesouvá na západní část budovy, je odděleno od školní zahrady plotem a jeho součástí je i zbudovaná překážková dráha. 

Pro zvláštní školu byly dány k dispozici 2 třídy. Pod samostatným řízením pracovaly učitelky od r. 1963 do r. 1997, kdy byla správa přiřazena ZŠ pod názvem speciální třídy.